Print | Tilbage

Vedtægter for foreningen arsenal danmark

Nedenfor er fanklubbens vedtægter gengivet, som vedtaget på generalforsamlingen den 25. september 2004.

Kapitel I: Almindelige bestemmelser

§ 1 - Navn og hjemsted

Stk. 1:
Foreningens navn er “Arsenal Denmark”.

Stk. 2:
Foreningen har hjemsted i Danmark.

Stk. 3:
Foreningen er stiftet den 28. januar 1991 som Arsenal Football Supporters Denmark (AFSD).

§ 2 - Status og uafhængighed

Stk. 1:
Foreningen er godkendt af Arsenal FC som den officielle fanklub i Danmark, men er i øvrigt en selvstændig organisation, der ledelsesmæssigt og økonomisk er uafhængig af Arsenal FC.

Stk. 2:
Foreningen overholder de regler, som Arsenal FC vedtager for officielle fanklubber.

Stk. 3:
Foreningen er politisk og religiøs neutral.

§ 3 - Formål

Stk. 1:
På positiv vis at fremme interessen for den engelske fodboldklub Arsenal FC. og udbrede viden om klubben og foreningen.

Stk. 2:
Være samlingssted for personer med interesse for Arsenal FC og skabe grobund for et stærkt sammenhold blandt alle personer med interesse for Arsenal FC.

Stk. 3:
Foreningen arbejder for formålene ved bl.a. udgivelsen af foreningens magasin “GunAction”, med hjemmesiden “www.arsenal.dk” og ved at arrangere fodboldturneringer, ture og andre aktiviteter.

§ 4 - Medlemmer

Stk. 1:
Som medlem kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål, og som er bosiddende i Kongeriget Danmark eller er dansk statsborger.

Stk. 2:
Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde godkende optagelse af et medlem, der fraviger stk. 1. Bestyrelsen fører en liste over disse medlemmer.

Stk. 3:
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af et medlem. Beslutning herom kræver dog, at mindst halvdelen af alle bestyrelsesmedlemmer har stemt for at nægte optagelse. Såfremt vedkommende ønsker det, skal beslutningen fremlægges på førstkommende generalforsamling.

Stk. 4:
Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages. Der kan kun oprettes ét medlemskab pr. person.

Stk. 5:
Ethvert medlem forpligter sig til:
a) at betale kontingent rettidigt
b) at arbejde for at fremme foreningens formål
c) at udvise ordentlig opførsel ved foreningens arrangementer

§ 5 - Medlemskab og kontingent

Stk. 1:
Medlemskabet varer fra 1. august til 31. juli det følgende år. Kontingentet indbetales forud hvert år.

Stk. 2:
Når kontingentet er indbetalt, betragtes den pågældende som værende fuldgyldigt medlem af Arsenal Denmark for den pågældende periode.

Stk. 3:
Kontingentets størrelse for et helårligt medlemskab fastsættes én gang årligt på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende år.

Stk. 4:
Ved indmeldelse, der ikke følger det normale medlemskab, betales et kontingent, der står i forhold til længden af perioden, der altid slutter 31. juli. Bestyrelsen fastsætter de nærmere satser og periodelængder.

Stk. 5:
For at tilgodese specielle grupper kan bestyrelsen midlertidigt oprette flere typer medlemskaber.

Stk. 6:
Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Ved udmeldelse er al indbetalt kontingent tabt. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 1 måned, betragtes vedkommende som udmeldt af foreningen.

§ 6 - Medlemskort

Stk. 1:
Medlemmerne modtager som bekræftelse på betalt kontingent et medlemskort.

Stk. 2:
Kortet skal forevises på forlangende ved foreningens arrangementer.

Stk. 3:
I perioden fra betalingen af kontingentet til medlemskortet er modtaget, kan gyldig girokvittering eller lign. bruges som bevis for medlemskab.


Kapitel II: Foreningens organisation

§ 7 - Ordinær generalforsamling


Stk. 1:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes altid i Danmark.

Stk. 2:
Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt - senest inden udgangen af oktober måned.

Stk. 3:
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 8 - Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis et flertal af den ordinære generalforsamling vedtager et forslag om dette.

Stk. 2:
Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes, når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter en begæring herom. Begæringen skal indeholde en angivelse af det/de punkter, der ønskes behandlet og være underskrevet af de enkelte medlemmer. I sådanne tilfælde skal 2/3 af underskriverne møde op, ellers kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen.

Stk. 3:
Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes senest 14 dage efter anmodningen er modtaget med samme frister, som er gældende for den ordinære generalforsamling.

§ 9 - Indkaldelse til generalforsamling

Stk. 1:
Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annonce i foreningens magasin og på foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 2:
Medlemmer tilmelder sig deltagelse på generalforsamlingen hos bestyrelsen inden udløbet af den i indkaldelsen fastsatte frist.

Stk. 3:
Dagsorden udsendes til de tilmeldte medlemmer senest 7 dage forud for generalforsamlingen.

§ 10 - Generalforsamlingens ledelse

Stk. 1:
Generalforsamlingen vælger sin dirigent blandt de tilmeldte medlemmer. Denne påser, at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og leder denne.

Stk. 2:
Generalforsamlingen vælger en referent blandt de tilmeldte medlemmer. Denne fører referat over generalforsamlingen, der undertegnes af dirigenten.

Stk. 3:
Stemmeret på generalforsamlingen har forhåndstilmeldte og fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagter. For umyndige medlemmer kan forældre eller værge afgive stemme. Ethvert medlemskab har én stemme.

Stk. 4:
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

Stk. 5:
Hvis blot ét medlem på generalforsamlingen begærer skriftlig afstemning, skal dirigenten sørge for, at dette sker.

§ 11 - Dagsorden på generalforsamling

Stk. 1:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for det kommende år
5. Øvrige beretninger
6. Fastsættelse af kontingent for den efterfølgende sæson
7. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
8. Valg til bestyrelsen og suppleant til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Stk. 2:
Dagsorden på en ekstraordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
4. Eventuelt

§ 12 - Forslag fra medlemmer

Stk. 1:
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal sendes skriftligt til et medlem af bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 13 - Bestyrelsen

Stk. 1:
Foreningen ledes af en bestyrelse, der varetager den daglige ledelse af foreningen.

Stk. 2:
Bestyrelsen består af 5 personer, og 1 suppleant og konstituerer sig selv på følgende poster: Formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3:
Bestyrelsen vedtager en forretningsorden og fordeler alle ansvarsområder for foreningens virke imellem sig.

Stk. 4:
Valgbare til bestyrelsen er alle myndige medlemmer, der har været medlem af foreningen i de seneste 6 måneder forud for generalforsamlingen.

Stk. 5:
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanten vælges for 2 år ad gangen efter følgende retningslinier: Hvert lige år vælges 2 medlemmer og suppleanten, og hvert ulige år vælges 3 medlemmer. Genvalg er muligt.

Stk. 6:
Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Fratræder flere bestyrelsesmedlemmer udpeger bestyrelsen selv de fornødne suppleanter, der bliver medlemmer af bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der, såfremt de fratrådte medlemmer af bestyrelsen var i deres første år af valgperioden, afholdes erstatningsvalg for disse, med en valgperiode på kun 1 år.

Stk. 7:
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov. Disse er altid underlagt bestyrelsens beslutninger.

§ 14 - Bestyrelsesmøder

Stk. 1:
Bestyrelsen afholder møder så ofte, som det er påkrævet, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 2:
Bestyrelsen fører referat over samtlige møder. Referatet godkendes af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3:
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. Er et eller flere bestyrelsesmedlemmer fraværende, indtræder suppleanten på lige fod med de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4:
Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal blandt de deltagende bestyrelsesmedlemmer, med mindre andet er bestemt i vedtægterne.

Stk. 5:
Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på bestyrelsesmøder, indgiver disse skriftligt til et medlem af bestyrelsen.

Stk. 6:
Suppleanten kan altid deltage i møderne, ligesom bestyrelsen kan invitere andre til at deltage.


Kapitel III: Foreningens økonomi

§ 15 - Regnskab og revision

Stk. 1:
Foreningens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli det følgende år.

Stk. 2:
Regnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt årets økonomiske resultat.

Stk. 3:
Regnskabet revideres og påtegnes af den på generalforsamlingen valgte revisor og godkendes på den ordinære generalforsamling. Godkendes regnskabet ikke på den ordinære generalforsamling, kan det gøres på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4:
Regnskabet udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling til de tilmeldte medlemmer.

§ 16 - Revision

Stk. 1:
Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 2:
Revisionen skal gennemføres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper, og revisor har adgang til alle bøger og beholdninger vedrørende foreningens regnskabsvæsen.

Stk. 3:
Revisionen skal være tilendebragt så betids inden den ordinære generalforsamlingen, at regnskabet med revisors påtegning kan udsendes til de tilmeldte medlemmer.

Stk. 4:
Revisor og revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.

§ 17 - Økonomiske midler

Stk. 1:
Foreningens likvide formue, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal være anbragt på en bank- eller girokonto, som kassereren alene disponerer over.

Stk. 2:
Omkostninger ved afholdelse af arrangementer tilstræbes inddækket af de deltagende medlemmer, med mindre bestyrelsen godkender andet.

Stk. 3:
Bestyrelsen tager konkret stilling til refusion af omkostninger, hvor medlemmer har repræsenteret foreningen.

§ 18 - Tegningsret og hæftelse

Stk. 1:
Alle bestyrelsesmedlemmer kan tegne foreningen. Ved større dispositioner, der ligger udenfor budgettet, kan det dog kun ske efter beslutning fra generalforsamlingen eller bestyrelsen.

Stk. 2:
Ingen medlemmer udenfor bestyrelsen kan handle i foreningens navn uden bestyrelsens godkendelse.

Stk. 3:
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


Kapitel IV: Foreningens aktiviteter

& 19 - Foreningens magasin

Stk. 1:
Foreningen udgiver magasinet “GunAction”.

Stk. 2:
Bestyrelsen vedtager retningslinier for magasinet og udpeger en redaktør med ansvar for dette.

Stk. 3:
Magasinet udkommer 4-8 gange pr. sæson og sendes til medlemmerne.

§ 20 - Hjemmeside og e-mail adresser

Stk. 1:
Foreningen opretter og opretholder hjemmesiden (domænet) “www.arsenal.dk”.

Stk. 2:
Bestyrelsen vedtager retningslinier for hjemmesidens opbygning og drift og udpeger en webmaster for denne.

Stk. 3:
Foreningen sikrer sig retten til e-mail adresser med præfixet “@arsenal.dk”.

Stk. 4:
Bestyrelsen vedtager bestemmelser for administrationen af disse e-mail adresser.

§ 21 - Billetter


Stk. 1:
Foreningen tilstræber at kunne skaffe billetter til Arsenals kampe til medlemmerne.

Stk. 2:
Bestyrelsen udpeger en billetansvarlig og vedtager bestemmelser for administration af billetterne (billetregler).

Stk. 3:
Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre eksklusion efter vedtægternes bestemmelse om dette.

§ 22 - Andre aktiviteter

Stk. 1:
Foreningens formål søges opfyldt gennem en lang række andre aktiviteter for medlemmerne, herunder forsøger foreningen at afholde et årligt mesterskab i indendørsfodbold, at arrangere ture til Arsenal Stadium (Arsenal FC hjemmekamp) og ture til kampe med Arsenal FC andre steder.

Stk. 2:
Foreningen forsøger at opretholde et net af lokalkontakter rundt i Danmark for at kunne skabe lokale aktiviteter.

Stk. 3:
Foreningen opretholder kontakter til Arsenal FC og forsøger at opnå indflydelse på, hvordan klubben håndterer samarbejdet med fanklubber.

Stk. 4:
Foreningen samarbejder med andre fanklubber, såfremt dette kan understøtte foreningens formål, herunder forsøger foreningen at arrangere en årlig fodboldturnering, hvor andre fanklubber kan inviteres.


Kapitel V: Afsluttende bestemmelser


§ 23 - Æresmedlemmer

Stk. 1:
Tidligere og nuværende spillere i Arsenal FC kan af generalforsamlingen, efter bestyrelsens indstilling, udnævnes til æresmedlemmer.

Stk. 2:
Tilsvarende kan gøres for andre, der har udøvet en ekstraordinær stor indsats for at fremme foreningens formål.

Stk. 3:
Æresmedlemmer behøver ikke at være bosiddende i Danmark eller være danske statsborgere.

Stk. 4:
Bestyrelsen fører en liste over æresmedlemmer.

§ 24 - Vedtægtsændringer


Stk. 1:
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, med mindre det medfører lempelse af bestemmelsen om foreningens opløsning. I så tilfælde skal vedtægtsændringen ske efter reglerne i bestemmelsen om foreningens opløsning.

§ 25 - Eksklusion

Stk. 1:
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, herunder hvis medlemmet har modarbejdet foreningens formål eller ved overtrædelse af medlemmets forpligtelser. Beslutningen kræver dog, at mindst halvdelen af alle bestyrelsesmedlemmer har stemt for eksklusionen.

Stk. 2:
Eksklusionen træder i kraft øjeblikkeligt, og al indbetalt kontingent er tabt.

Stk. 3:
En eksklusion skal fremlægges på førstkommende generalforsamling, hvis vedkommende anmoder skriftligt om dette.

§ 26 - Foreningens opløsning


Stk. 1:
Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om opløsning på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær og indkaldt udtrykkeligt og udelukkende til dette formål. De 2 generalforsamlinger skal afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.

Stk. 2:
Såfremt det besluttes at ophæve foreningen, skænkes foreningens likvide midler til Børnecancerfonden, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø.
www.boernecancerfonden.dk.

Seneste 3 nyheder om Arsenal Denmark
4. august 2017 - kl. 15:00
Udsalg i shoppen

4. august 2017 - kl. 14:14
Udetrøje release

26. juli 2017 - kl. 22:51
Santi Cazorla vender tilbage

Seneste 3 nyheder om Arsenal FC
8. august 2017 - kl. 18:53
Theo Walcott om Sead Kolašinac: Han kan blive en af ligaens bedste

7. august 2017 - kl. 20:38
Emirates Stadium bliver grøn

4. august 2017 - kl. 15:00
Udsalg i shoppen

Meld dig ind i Arsenal Denmark i dag
Merchandise fra Arsenal Denmark
Book din næste Arsenal rejse her
SpilXperten
GunAction
Tilmeld dit medlemskab til PBS
Arsenal Denmark Android App
Afstemning

Hvor ofte besøger du Arsenal.dk?
En gang om dagen
Måske et par gange om ugen
Højest en gang om ugen
Kun når jeg trykker ind via et link på facebook
Copyright © Arsenal Denmark 2002-2012 - Alle rettigheder forbeholdes - Sitemap - Handelsbetingelser